Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen har i dag formelt besluttet at samle brancheorganisationernes aktiviteter i én ny fælles brancheorganisation. Det betyder reelt, at FinansDanmark fra og med i dag repræsenterer hele sektoren. Samtidig blev koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen, enstemmigt valgt som FinansDanmarks første formand. Henholdsvis Peter Lybecker fra Nordea og Tonny Thierry Andersen fra Danske Bank er valgt som første og anden næstformand.

FinansDanmark skal arbejde for at skabe gode rammebetingelser for sektoren og herigennem understøtte vækst og beskæftigelse i Danmark samt bevare og udvikle et fortsat sundt og solidt dansk realkreditsystem.

Den nye organisation, der blev annonceret i begyndelsen af december 2016, skal desuden styrke sektorens faglige kompetencer, give større gennemslagskraft i forhold til de udfordringer, som sektoren står overfor, ikke mindst i forhold til den internationale regulering samt reducere omkostningerne i forhold til i dag.

Ulrik Nødgaard og Ane Arnth Jensen udgør i fællesskab FinansDanmarks direktion som henholdsvis administrerende direktør og viceadministrerende direktør. Realkreditområdet får særligt fokus med egen bestyrelse samt eget realkreditsekretariat i FinansDanmark.

Arbejdet med at samle organisationerne i FinansDanmark går nu i gang.

I den kommende overgangsperiode kontaktes FinansDanmark via henholdsvis Finansrådet og Realkreditrådet som i dag.

Principprogram for FinansDanmark

Dette principprogram (herefter benævnt ”Principprogrammet”) udgør et referencepunkt for FinansDanmarks daglige aktiviteter.

Principprogrammets formål er at:

Skabe et fælles værdifundament under FinansDanmark
Virke som prioriteringsgrundlag og referencepunkt for FinansDanmarks aktiviteter
Skabe klarhed og fælles forståelse i etableringsprocessen af FinansDanmark
Principprogrammet er offentligt.

På baggrund af principprogrammet udarbejdes der en strategi for FinansDanmark for hver formandsperiode. Denne strategi forelægges bestyrelserne i FinansDanmark og Realkreditrådet.

Principper
FinansDanmark virker som interesseorganisation for penge- og realkreditinstitutter i Danmark.

– FinansDanmark arbejder både nationalt og internationalt på at sikre penge- og realkreditinstitutter i Danmark de bedst mulige rammevilkår, således at de kan understøtte en holdbar vækst og jobskabelse i Danmark.
– FinansDanmark tillægger interessevaretagelsen for henholdsvis penge- og realkreditinstitutter uafhængigt af valg af forretningsmodel ligeværdig vægt og betydning i sit arbejde.
– FinansDanmark er en konstruktiv, dialogsøgende, kompetent og proaktiv medspiller i den politiske debat og proces og søger derigennem aktiv indflydelse på samfundsudviklingen.
– FinansDanmark arbejder for at fremme konkurrence, åbenhed og gennemsigtighed i den samlede finansielle sektor og understøtter lige konkurrencevilkår mellem boligudlån fra penge- og realkreditinstitutter.
– FinansDanmark arbejder for at sikre, at alle i den finansielle sektor på en ensartet og proaktiv måde efterlever gældende love, regler, etiske standarder samt anbefalinger og pejlemærker fra myndighederne.
– FinansDanmark arbejder særligt aktivt for at søge indflydelse på og påvirke regler, der har eller kan få grundlæggende betydning for penge- og/eller realkreditinstitutter i Danmark, herunder væsentlige ændringer i gældende kapitalkrav, likviditets- og afviklingsregler m.v.
– FinansDanmark arbejder både nationalt og internationalt aktivt på at bevare og udvikle den særlige danske realkreditmodel, herunder på at bevare balanceprincippet og løbende optimere realkreditobligationernes status samt udstedelses-, likviditets- og kapitalreglerne på området.

Inden for rammerne af FinansDanmark varetager Realkreditrådet forhold, der i særlig grad påvirker realkreditinstitutter.

 

http://www.realkreditraadet.dk/